HOENES, Josch. Blitze, Frösche, Chaos. Das Glücksversprechen des New Materialism oder wieso Trans*materialisierungen (über)lebensnotwendig sind. Open Gender Journal, [S. l.], v. 2, 2018. DOI: 10.17169/ogj.2018.25. Disponível em: https://opengenderjournal.de/article/view/25. Acesso em: 30 sep. 2023.